کاربر "majol asd_7502354636"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "majol asd_7502354636"

امتیاز: 118 امتیاز (رتبه #132)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط majol asd_7502354636 ›
جواب ها: 7 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط majol asd_7502354636 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "majol asd_7502354636"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2855 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2856 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2448 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4793 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3296 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3397 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.9791 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.23327 بازدید
...