کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 95 امتیاز (رتبه #140)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 8 (5 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7253 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4441 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2425 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.335 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5868 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4578 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2857 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2952 بازدید
...