کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 157 امتیاز (رتبه #109)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 13 (7 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27112 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2187 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1571 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19102 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1585 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16101 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1175 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0959 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0961 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17119 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1291 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15110 بازدید
...