کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 142 امتیاز (رتبه #108)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 12 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6329 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4937 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.85102 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4759 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4464 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.369 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2152 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1334 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1746 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2979 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2893 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.273 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2273 بازدید
...