کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 11 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 132 امتیاز (رتبه #115)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 10 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.266 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3649 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9856 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4463 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2743 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1627 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3973 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3380 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2465 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2459 بازدید
...