کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 157 امتیاز (رتبه #104)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 13 (7 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.792 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4356 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2652 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2870 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2567 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2485 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1762 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1352 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2286 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2299 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1782 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1985 بازدید
...