کاربر "mahdi mostafazadeh_5"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "mahdi mostafazadeh_5"

امتیاز: 157 امتیاز (رتبه #110)
سوال ها: 1 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
جواب ها: 13 (7 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط mahdi mostafazadeh_5 ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "mahdi mostafazadeh_5"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16114 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14100 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14113 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.182 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0764 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0764 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18156 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13122 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.197 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14129 بازدید
...