کاربر "m4hdi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: محمد مهدی قاسمی
محل زندگی: اراک
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "m4hdi"

امتیاز: 38 امتیاز (رتبه #268)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط m4hdi ›
جواب ها: 4 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط m4hdi ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 3 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "m4hdi"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06140 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3745 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,528 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23570 بازدید
...