کاربر "lojidi4189"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "lojidi4189"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #556)
سوال ها: 4تمام سوال های پرسیده شده توسط lojidi4189 ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط lojidi4189 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "lojidi4189"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2766 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3738 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4950 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.225 بازدید
سوال 4 ماه قبل در تالار هنر
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2227 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3245 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2763 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07159 بازدید
...