کاربر "lojidi4189"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "lojidi4189"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #545)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط lojidi4189 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط lojidi4189 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "lojidi4189"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7326 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.445 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06139 بازدید
...