کاربر "kokabi"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: ایوب
محل زندگی: قوچان
وب سایت: https://virgool.io/@kokabi
درباره: مترجم زبان انگلیسی و تولیدکنندۀ محتوا با اندکی قریحۀ نویسندگی

فعالیت های "kokabi"

امتیاز: 85 امتیاز (رتبه #154)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط kokabi ›
جواب ها: 6 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط kokabi ›
نظرها: 12
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "kokabi"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3771 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4282 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.14224 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3672 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.59118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.53106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1531 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 17.023,422 بازدید
...