کاربر "jahansanati"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "jahansanati"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #611)
سوال ها: 10تمام سوال های پرسیده شده توسط jahansanati ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط jahansanati ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "jahansanati"

0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3963 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1529 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1734 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.239 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.240 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.240 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2653 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3269 بازدید
...