کاربر "hosein_masbough"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید حسین مسبوق
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: برنامه نویس J2EE
بازی ساز

فعالیت های "hosein_masbough"

امتیاز: 938 امتیاز (رتبه #29)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط hosein_masbough ›
جواب ها: 43 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط hosein_masbough ›
نظرها: 20
رأی های داده شده: 5 سوال, 51 جواب
رأی های داده شده: 46 رأی مثبت, 10 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 77 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "hosein_masbough"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32965 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1305 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41,234 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12355 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1323 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.872,710 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 1.334,153 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15471 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,426 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.2410,148 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31979 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,930 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11361 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.451,429 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21664 بازدید
...