کاربر "h.yekta"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "h.yekta"

امتیاز: 170 امتیاز (رتبه #105)
سوال ها: 7تمام سوال های پرسیده شده توسط h.yekta ›
جواب ها: 6 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط h.yekta ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 19 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "h.yekta"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0465 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06109 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0240 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06170 بازدید
+4 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1513,688 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21571 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 5.5214,892 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1264 بازدید
...