کاربر "farzandezamiin"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم کریمی
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://k520.ir/
درباره:

فعالیت های "farzandezamiin"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط farzandezamiin ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط farzandezamiin ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "farzandezamiin"

...