کاربر "deli_h"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "deli_h"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #562)
سوال ها: 6تمام سوال های پرسیده شده توسط deli_h ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط deli_h ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "deli_h"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15282 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33635 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,140 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12223 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06121 بازدید
...