کاربر "dara"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "dara"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #273)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط dara ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط dara ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "dara"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06113 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.295,218 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.882,020 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11254 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.32,985 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12265 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212,801 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.463,387 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09199 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28661 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14336 بازدید
...