کاربر "dara"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "dara"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #259)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط dara ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط dara ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "dara"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0696 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.575,039 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.891,741 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12238 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.452,865 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13249 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212,403 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.653,289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0591 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32633 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12250 بازدید
...