کاربر "dara"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "dara"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #275)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط dara ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط dara ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "dara"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06126 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.215,448 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.922,266 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11265 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.233,047 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12288 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.233,063 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.383,448 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09214 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27680 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16391 بازدید
...