کاربر "dara"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "dara"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #265)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط dara ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط dara ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "dara"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06104 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.475,086 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.881,822 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12242 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.412,915 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12253 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212,517 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.593,328 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09180 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0494 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31643 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13278 بازدید
...