کاربر "dara"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "dara"

امتیاز: 35 امتیاز (رتبه #281)
سوال ها: 14 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط dara ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط dara ›
نظرها: 7
رأی های داده شده: 0 سوال, 8 جواب
رأی های داده شده: 8 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "dara"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06168 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.955,629 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.932,676 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11330 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.083,132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11329 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.143,318 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.23,513 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09258 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05155 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26776 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17484 بازدید
...