کاربر "bts gimin_7026308558"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "bts gimin_7026308558"

امتیاز: 12 امتیاز (رتبه #565)
سوال ها: 2 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط bts gimin_7026308558 ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط bts gimin_7026308558 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "bts gimin_7026308558"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2529 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69131 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5586 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5994 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4570 بازدید
...