کاربر "barabadi76"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جواد برآبادی
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "barabadi76"

امتیاز: 951 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 16 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط barabadi76 ›
جواب ها: 35 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط barabadi76 ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 84 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "barabadi76"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22206 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2468 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.4218,305 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27610 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.263,057 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.691,637 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05138 بازدید
سوال 6 سال قبل در تالار گوناگون
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,251 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14373 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.243,320 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.068,001 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23606 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 23.5763,153 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.391,058 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17469 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05124 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,104 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05121 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05134 بازدید
...