کاربر "barabadi76"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سید جواد برآبادی
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "barabadi76"

امتیاز: 951 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 16 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط barabadi76 ›
جواب ها: 35 (13 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط barabadi76 ›
نظرها: 9
رأی های داده شده: 2 سوال, 9 جواب
رأی های داده شده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 84 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "barabadi76"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41154 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22382 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 8.5316,200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29503 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.172,181 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.811,484 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0483 بازدید
سوال 5 سال قبل در تالار گوناگون
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.591,201 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16344 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.473,080 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.296,732 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25517 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 28.359,766 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47988 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19392 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0493 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37860 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05103 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05107 بازدید
...