کاربر "babakk"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "babakk"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #566)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط babakk ›
جواب ها: 4تمام جواب های ارائه شده توسط babakk ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "babakk"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28718 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2560 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7782 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0584 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 2.85174 بازدید
...