کاربر "asaltakavar"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی: عسل رزاقی
محل زندگی: اهواز
وب سایت: http://www.asaldl.com
درباره: دانشجوی کارشناسی نرم افزار

فعالیت های "asaltakavar"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,020)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط asaltakavar ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط asaltakavar ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "asaltakavar"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15292 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25847 بازدید
...