کاربر "amirjun32"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "amirjun32"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,021)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط amirjun32 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط amirjun32 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amirjun32"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.671,542 بازدید
–1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,232 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16367 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24551 بازدید
...