کاربر "amir.par30"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: graduate from mechanical enginering ..

فعالیت های "amir.par30"

امتیاز: 95 امتیاز (رتبه #146)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط amir.par30 ›
جواب ها: 3 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط amir.par30 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 1 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 9 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amir.par30"

+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.281,489 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27315 بازدید
+3 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 16.3223,808 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.55771 بازدید
...