کاربر "amir alipour_9991569"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://shahrakmarket.ir/
درباره:

فعالیت های "amir alipour_9991569"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #991)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط amir alipour_9991569 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط amir alipour_9991569 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amir alipour_9991569"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1826 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.231 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2133 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34276 بازدید
...