کاربر "amin_j.eslami"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "amin_j.eslami"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط amin_j.eslami ›
جواب ها: 3تمام جواب های ارائه شده توسط amin_j.eslami ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "amin_j.eslami"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2187 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48198 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23218 بازدید
...