کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12204 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.322,200 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.661,105 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71,424 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.695,607 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,678 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.721,596 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 2.888,027 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51,156 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.175,011 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.631,456 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.054,745 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.882,032 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33790 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.611,472 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.192,863 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34835 بازدید
...