کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.541,131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.99732 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46510 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.173,667 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,068 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48625 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.077,539 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63871 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.042,820 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62860 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.632,266 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43625 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91,331 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.52,218 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33492 بازدید
...