کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14127 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.521,363 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92826 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47597 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.344,402 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.921,226 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.51741 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.827,699 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61944 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.13,231 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61939 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.82,779 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.191,836 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4648 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,367 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.432,346 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32539 بازدید
...