کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #23)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.4765 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.09598 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35328 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.12,999 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44487 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.387,287 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.65778 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.812,161 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63750 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.541,837 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.461,747 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47582 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.961,243 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.582,035 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33437 بازدید
...