کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.51,036 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.03711 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45484 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.173,514 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.931,036 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48602 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.157,502 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63845 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.972,633 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62825 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.612,152 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.341,794 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44619 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.911,315 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.512,167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33485 بازدید
...