کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14134 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.561,525 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9875 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5677 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.384,709 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.951,328 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57882 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.737,813 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.621,007 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.193,553 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.651,052 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.923,121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.151,863 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4675 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.81,386 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.432,460 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34586 بازدید
...