کاربر "acmostafa"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مصطفی کمالی
محل زندگی: بندر گناوه
وب سایت:
درباره: فوق دیپلم نرم افزار ک

فعالیت های "acmostafa"

امتیاز: 1,145 امتیاز (رتبه #23)
سوال ها: 12 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط acmostafa ›
جواب ها: 95 (20 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط acmostafa ›
نظرها: 88
رأی های داده شده: 5 سوال, 10 جواب
رأی های داده شده: 15 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 103 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "acmostafa"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.37665 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.13551 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34291 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.042,759 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42441 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.477,165 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67756 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.731,961 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.64719 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.491,698 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.521,728 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48576 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.981,213 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.621,990 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34420 بازدید
...