کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 187 امتیاز (رتبه #102)
سوال ها: 15 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 18 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 10 سوال, 55 جواب
رأی های داده شده: 62 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2893 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34112 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25136 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3211 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19104 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19107 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.158 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2117 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1374 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0639 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67486 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1391 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16246 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31235 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27212 بازدید
...