کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 185 امتیاز (رتبه #102)
سوال ها: 15 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 18 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 10 سوال, 54 جواب
رأی های داده شده: 61 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5744 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4133 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34101 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32144 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2783 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2885 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1548 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1654 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0825 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0933 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29120 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3138 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1465 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16201 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34172 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.32170 بازدید
...