کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 9 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 140 امتیاز (رتبه #110)
سوال ها: 14 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 8 سوال, 52 جواب
رأی های داده شده: 58 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 17 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 444 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5184 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.436 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5625 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.714 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5420 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.239 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.218 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5668 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4576 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2852 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2445 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16158 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.488 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57135 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.084,128 بازدید
...