کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 7 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 105 امتیاز (رتبه #139)
سوال ها: 8 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 13تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 8 سوال, 48 جواب
رأی های داده شده: 54 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 12 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4313 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7144 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5157 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3443 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2633 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3659 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.69125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.14,045 بازدید
+4 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.555,605 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2390 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13262 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2344 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.29247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.56113 بازدید
...