کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 187 امتیاز (رتبه #102)
سوال ها: 15 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 18 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 10 سوال, 56 جواب
رأی های داده شده: 63 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.31160 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36188 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23172 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29263 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17131 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19143 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.176 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21159 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1290 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0757 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21183 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2178 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91833 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16274 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.28269 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25239 بازدید
...