کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 3 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 100 امتیاز (رتبه #142)
سوال ها: 6تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 10تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 8 سوال, 43 جواب
رأی های داده شده: 51 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16126 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9338 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.133,847 بازدید
+4 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.695,585 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2382 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13250 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5337 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.53107 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9979 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9174 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.981 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7873 بازدید
...