کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 145 امتیاز (رتبه #111)
سوال ها: 14 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 8 سوال, 54 جواب
رأی های داده شده: 60 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 18 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6690 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43124 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5374 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5274 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2942 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2338 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1321 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1328 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3997 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.41122 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2782 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1856 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16178 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37128 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44159 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.134,485 بازدید
...