کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 145 امتیاز (رتبه #112)
سوال ها: 14 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 8 سوال, 54 جواب
رأی های داده شده: 60 رأی مثبت, 2 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 18 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4495 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37135 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3679 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3781 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1943 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1742 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0922 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1131 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33108 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34128 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27103 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1559 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16188 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35147 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.38168 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.164,726 بازدید
...