کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 99 امتیاز (رتبه #144)
سوال ها: 7تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 13تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 4
رأی های داده شده: 8 سوال, 45 جواب
رأی های داده شده: 52 رأی مثبت, 1 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 11 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.57 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8544 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3825 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4647 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.91109 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.113,943 بازدید
+4 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.625,593 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2386 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13256 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3141 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.69221 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.71100 بازدید
...