کاربر "Simpath"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره: کارشناسی ارشد کامپیوتر

فعالیت های "Simpath"

امتیاز: 187 امتیاز (رتبه #102)
سوال ها: 15 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Simpath ›
جواب ها: 18 (1 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Simpath ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 10 سوال, 56 جواب
رأی های داده شده: 63 رأی مثبت, 3 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 21 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Simpath"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35407 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44503 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33449 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.29446 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17229 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18250 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1134 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26357 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19268 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23333 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19288 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.961,485 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34517 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17403 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.34531 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23370 بازدید
...