کاربر "Shahriyar63"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://ir.linkedin.com/pub/shahriyar-nasrmalek/57/787/74a
درباره:

فعالیت های "Shahriyar63"

امتیاز: 245 امتیاز (رتبه #82)
سوال ها: 9تمام سوال های پرسیده شده توسط Shahriyar63 ›
جواب ها: 20 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Shahriyar63 ›
نظرها: 8
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 22 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Shahriyar63"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04106 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11269 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.032,647 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11272 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09237 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,136 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0497 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1255 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14369 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16424 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.122,886 بازدید
+1 رأی
5 جواب میانگین بازدید روزانه 0.531,425 بازدید
...