کاربر "Peyman"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: خبره
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: Peyman
محل زندگی: TC
وب سایت: Kodoomsite.ir
درباره: Music Producer And Song Writer

فعالیت های "Peyman"

امتیاز: 8,597 امتیاز (رتبه #1)
سوال ها: 9 (1 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Peyman ›
جواب ها: 378 (89 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Peyman ›
نظرها: 313
رأی های داده شده: 39 سوال, 177 جواب
رأی های داده شده: 216 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 787 رأی مثبت, 5 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Peyman"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 42.2488,994 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 6.126,910 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.042,345 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09101 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.83,364 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.26333 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.532,092 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 6.79,167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35478 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54745 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.35484 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22298 بازدید
...