کاربر "Payam Avar"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: Payam A
محل زندگی: Berlin
وب سایت:
درباره: نویسنده، تدوینگر
دانشجوی IT

فعالیت های "Payam Avar"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Payam Avar ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Payam Avar ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Payam Avar"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2785 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2269 بازدید
...