کاربر "Parsa Kavianpour_387"

زمان عضویت: 2 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Parsa Kavianpour_387"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Parsa Kavianpour_387 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Parsa Kavianpour_387 ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 2 جواب
رأی های داده شده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Parsa Kavianpour_387"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.98444 بازدید
...