کاربر "Nima Najdi_936524978"

زمان عضویت: 8 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Nima Najdi_936524978"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Nima Najdi_936524978 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط Nima Najdi_936524978 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nima Najdi_936524978"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3279 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.249 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.389 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2563 بازدید
...