کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 957 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 194 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 88 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 74 سوال, 105 جواب
رأی های داده شده: 179 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 109 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 48 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 24 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.55 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2747 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5922 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7451 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4239 بازدید
سوال 3 ماه قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4354 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1535 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2560 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 13.453,296 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1639 بازدید
...