کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 967 امتیاز (رتبه #26)
سوال ها: 195 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 88 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 75 سوال, 112 جواب
رأی های داده شده: 187 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 111 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2749 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2452 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2145 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61132 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47118 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3792 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4112 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2369 بازدید
سوال 10 ماه قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2689 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1151 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23105 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1986 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 58.1726,702 بازدید
...