کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 967 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 195 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 88 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 75 سوال, 111 جواب
رأی های داده شده: 186 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 111 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6741 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4441 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3735 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0397 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6179 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4457 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5385 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3157 بازدید
سوال 6 ماه قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3270 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1343 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2583 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2274 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 61.5520,744 بازدید
...