کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 942 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 180 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 87 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 73 سوال, 99 جواب
رأی های داده شده: 172 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 107 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2612 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3517 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5530 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.8399 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3921 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5933 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0458 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5233 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3822 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8552 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.9459 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3928 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1813 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8971 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3324 بازدید
...