کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 787 امتیاز (رتبه #32)
سوال ها: 143 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 79 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 18
رأی های داده شده: 58 سوال, 75 جواب
رأی های داده شده: 133 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 85 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.7133 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6321 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 8.6778 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3615 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46211 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.6528 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5184 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.41467 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8823 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.2733 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8325 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5747 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.545 بازدید
...