کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 942 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 181 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 87 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 73 سوال, 100 جواب
رأی های داده شده: 173 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 107 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 816 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1416 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2124 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3441 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.48179 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2227 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5264 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6377 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5167 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3139 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.677 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.12145 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2838 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1217 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.86126 بازدید
...