کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 530 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 102 (5 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 50 (3 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 12
رأی های داده شده: 39 سوال, 55 جواب
رأی های داده شده: 94 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 62 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.57 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 36 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.337 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.6711 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.437 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.3675 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.5534 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.6716 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.299 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 7.6484 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 5.1762 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1714 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 113 بازدید
...