کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 892 امتیاز (رتبه #30)
سوال ها: 156 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 86 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 21
رأی های داده شده: 70 سوال, 90 جواب
رأی های داده شده: 160 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 98 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.334 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6813 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2316 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4234 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22294 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.14146 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2235 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.06629 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6197 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1727 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3355 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.116 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.75126 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1728 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 6.713,169 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4982 بازدید
...