کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 857 امتیاز (رتبه #31)
سوال ها: 151 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 84 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 21
رأی های داده شده: 69 سوال, 85 جواب
رأی های داده شده: 154 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 93 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22266 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7527 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.425 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.14135 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7249 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2819 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2418 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1712 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1712 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.0579 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2720 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 5.342,029 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3528 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3227 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3933 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4438 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.46145 بازدید
...