کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 967 امتیاز (رتبه #27)
سوال ها: 195 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 88 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 75 سوال, 112 جواب
رأی های داده شده: 187 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 111 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3945 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3145 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2740 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.592 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4277 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4392 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2663 بازدید
سوال 7 ماه قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2774 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1245 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2494 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 62.2824,353 بازدید
...