کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 3 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Software Developer, French student, badminton player

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 942 امتیاز (رتبه #26)
سوال ها: 185 (6 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 88 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 24
رأی های داده شده: 74 سوال, 104 جواب
رأی های داده شده: 178 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 107 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 816 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.1530 بازدید
سوال 3 هفته قبل در تالار علم و دانش
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6639 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1323 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1932 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2647 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.7303 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1934 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3970 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4479 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.54102 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2952 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5195 بازدید
...