کاربر "Nargess"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://bazareayegh.com/
درباره:

فعالیت های "Nargess"

امتیاز: 4 امتیاز (رتبه #1,416)
سوال ها: 5 (2 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nargess ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط Nargess ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nargess"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.63195 بازدید
...