کاربر "NabiKAZ"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "NabiKAZ"

امتیاز: 30 امتیاز (رتبه #313)
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط NabiKAZ ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط NabiKAZ ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 1 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 5 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "NabiKAZ"

+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.575,220 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 1.862,953 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0597 بازدید
...