کاربر "MrCoder"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "MrCoder"

امتیاز: 5 امتیاز (رتبه #1,020)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط MrCoder ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط MrCoder ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "MrCoder"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27633 بازدید
...