کاربر "Masoud Salehi"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مسعود صالحی علمداری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Masoud Salehi"

امتیاز: 1,203 امتیاز (رتبه #19)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Masoud Salehi ›
جواب ها: 43 (21 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Masoud Salehi ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 3 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 18 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 95 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Masoud Salehi"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45379 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.58684 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07108 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06105 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09189 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44939 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.481,047 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17369 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05105 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36795 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 22.0650,871 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.736,397 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.854,289 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.461,068 بازدید
...