کاربر "Masoud Salehi"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: مسعود صالحی علمداری
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Masoud Salehi"

امتیاز: 1,203 امتیاز (رتبه #20)
سوال ها: 0تمام سوال های پرسیده شده توسط Masoud Salehi ›
جواب ها: 43 (21 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Masoud Salehi ›
نظرها: 11
رأی های داده شده: 3 سوال, 15 جواب
رأی های داده شده: 18 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 95 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Masoud Salehi"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4426 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.57791 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07126 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06113 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09200 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.42982 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.491,183 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17417 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.04107 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.36871 بازدید
0 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 20.3551,117 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 2.746,961 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 1.834,630 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.441,105 بازدید
...