کاربر "Javad1998"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: جواد جعفری
محل زندگی: اصفهان-تیران وکرون-قاسم آباد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Javad1998"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط Javad1998 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط Javad1998 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Javad1998"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0473 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0464 بازدید
...