کاربر "Great soul"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Great soul"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #536)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Great soul ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Great soul ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Great soul"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.25155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1599 بازدید
...