کاربر "Farrokh Saedi_398804"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "Farrokh Saedi_398804"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط Farrokh Saedi_398804 ›
جواب ها: 1تمام جواب های ارائه شده توسط Farrokh Saedi_398804 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Farrokh Saedi_398804"

0 رأی
6 جواب میانگین بازدید روزانه 0.37674 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47423 بازدید
...