کاربر "4li"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "4li"

امتیاز: 10 امتیاز (رتبه #545)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط 4li ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط 4li ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "4li"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0875 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.7727 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15155 بازدید
...