کاربر "یاس"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: سینا مقیمی
محل زندگی: بجنورد
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "یاس"

امتیاز: 59 امتیاز (رتبه #212)
سوال ها: 18 (7 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط یاس ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط یاس ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 6 جواب
رأی های داده شده: 6 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 10 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "یاس"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3798 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2539 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15411 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.313,619 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1272 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08222 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27737 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18511 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11316 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13391 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09279 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.341,007 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07192 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.998,804 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13378 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 164.79485,958 بازدید
...