کاربر "نیما پیرمرادیان"

زمان عضویت: 8 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: نیما پیرمرادیان
محل زندگی: تهران
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "نیما پیرمرادیان"

امتیاز: 720 امتیاز (رتبه #40)
سوال ها: 3تمام سوال های پرسیده شده توسط نیما پیرمرادیان ›
جواب ها: 23 (6 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط نیما پیرمرادیان ›
نظرها: 15
رأی های داده شده: 0 سوال, 7 جواب
رأی های داده شده: 7 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 70 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "نیما پیرمرادیان"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.3216,669 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.257,970 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 2.055,257 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 4.2711,166 بازدید
+2 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 10.7231,514 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 9.6928,529 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17515 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.521,530 بازدید
+2 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 1.193,543 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12371 بازدید
...