کاربر "علی هدایتی"

زمان عضویت: 6 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت: https://darkoob.co.ir
درباره: سایت شرکت دارکوب:
https://darkoob.co.ir
سایت آموزشگاه دارکوب:
https://darkoobedu.ir

فعالیت های "علی هدایتی"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط علی هدایتی ›
جواب ها: 7تمام جواب های ارائه شده توسط علی هدایتی ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "علی هدایتی"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.4155 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.237 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.27192 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1631 بازدید
...