کاربر "علی هدایتی"

زمان عضویت: 1 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "علی هدایتی"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 2تمام سوال های پرسیده شده توسط علی هدایتی ›
جواب ها: 5تمام جواب های ارائه شده توسط علی هدایتی ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "علی هدایتی"

0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.556 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23122 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6216 بازدید
...