کاربر "طراحی های تبلیغاتی_1"

زمان عضویت: 10 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: اینکدیزاین
محل زندگی: Tehran
وب سایت: https://inkdesign.ir
درباره: گرافیست و طراح تبلیغاتی

فعالیت های "طراحی های تبلیغاتی_1"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط طراحی های تبلیغاتی_1 ›
جواب ها: 2تمام جواب های ارائه شده توسط طراحی های تبلیغاتی_1 ›
نظرها: 0
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "طراحی های تبلیغاتی_1"

...