کاربر "صبا شکیبا"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: صبا شکیبا
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: ورزش= سلامتی
افکار سالم = زندگی سالم

فعالیت های "صبا شکیبا"

امتیاز: 743 امتیاز (رتبه #38)
سوال ها: 41 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط صبا شکیبا ›
جواب ها: 41 (9 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط صبا شکیبا ›
نظرها: 15
رأی های داده شده: 8 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 38 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "صبا شکیبا"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.588,216 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.783,195 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13228 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24431 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.494,497 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21377 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.698,514 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14256 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.47864 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17308 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12228 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08150 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0599 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09161 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23428 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06116 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07131 بازدید
...