کاربر "صبا شکیبا"

زمان عضویت: 6 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: صبا شکیبا
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: ورزش= سلامتی
افکار سالم = زندگی سالم

فعالیت های "صبا شکیبا"

امتیاز: 743 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 41 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط صبا شکیبا ›
جواب ها: 41 (9 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط صبا شکیبا ›
نظرها: 15
رأی های داده شده: 8 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 38 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "صبا شکیبا"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.978,285 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.693,528 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12253 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23490 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.926,124 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2415 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.128,702 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13282 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.44930 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16340 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13285 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08160 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09187 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21458 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06138 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08163 بازدید
...