کاربر "صبا شکیبا"

زمان عضویت: 7 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: صبا شکیبا
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: ورزش= سلامتی
افکار سالم = زندگی سالم

فعالیت های "صبا شکیبا"

امتیاز: 741 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 41 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط صبا شکیبا ›
جواب ها: 41 (9 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط صبا شکیبا ›
نظرها: 15
رأی های داده شده: 8 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 38 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "صبا شکیبا"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.218,487 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.724,554 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13332 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23606 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 3.018,006 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18492 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 3.469,226 بازدید
0 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16439 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.381,020 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18470 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16431 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1268 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11303 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11301 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23609 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11295 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1256 بازدید
...