کاربر "صبا شکیبا"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی: صبا شکیبا
محل زندگی:
وب سایت:
درباره: ورزش= سلامتی
افکار سالم = زندگی سالم

فعالیت های "صبا شکیبا"

امتیاز: 743 امتیاز (رتبه #39)
سوال ها: 41 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط صبا شکیبا ›
جواب ها: 41 (9 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط صبا شکیبا ›
نظرها: 15
رأی های داده شده: 8 سوال, 30 جواب
رأی های داده شده: 38 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 76 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "صبا شکیبا"

+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 4.168,266 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.713,399 بازدید
+1 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12239 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.24470 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.825,634 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2399 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 4.298,637 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14273 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.45904 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16327 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13266 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08156 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06118 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09179 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.22450 بازدید
+1 رأی
3 جواب میانگین بازدید روزانه 0.06131 بازدید
+2 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07142 بازدید
...