کاربر "سوزان"

زمان عضویت: 5 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی: نقطه ای تنها در دامان زمین
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "سوزان"

امتیاز: 2,461 امتیاز (رتبه #8)
سوال ها: 35 (9 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط سوزان ›
جواب ها: 175 (31 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط سوزان ›
نظرها: 47
رأی های داده شده: 6 سوال, 23 جواب
رأی های داده شده: 23 رأی مثبت, 6 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 215 رأی مثبت, 1 رأی منفی

فعالیت های اخیر "سوزان"

0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 21.930,676 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15207 بازدید
+1 رأی
4 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3447 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08121 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.62957 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.542,400 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 7.1811,230 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.46727 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.031,611 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07114 بازدید
+2 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.08132 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15243 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0580 بازدید
...