کاربر "امید کریمی_556244239"

زمان عضویت: 5 ماه
نوع عضویت: کاربر عادی
نام و نام خانوادگی:
محل زندگی:
وب سایت:
درباره:

فعالیت های "امید کریمی_556244239"

امتیاز: 0 امتیاز
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط امید کریمی_556244239 ›
جواب ها: 0تمام جواب های ارائه شده توسط امید کریمی_556244239 ›
نظرها: 1
رأی های داده شده: 0 سوال, 0 جواب
رأی های داده شده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 0 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "امید کریمی_556244239"

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.48733 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3558 بازدید
...