کاربر "امید حیدری"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امید حیدری
محل زندگی:
وب سایت: www.grafin.ir
درباره:

فعالیت های "امید حیدری"

امتیاز: 195 امتیاز (رتبه #90)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط امید حیدری ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط امید حیدری ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "امید حیدری"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.8556 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.872,676 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.89639 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1396 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.421,026 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17124 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.794,202 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21172 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14111 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67496 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.83597 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1396 بازدید
...