کاربر "امید حیدری"

زمان عضویت: 2 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امید حیدری
محل زندگی:
وب سایت: www.grafin.ir
درباره:

فعالیت های "امید حیدری"

امتیاز: 195 امتیاز (رتبه #94)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط امید حیدری ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط امید حیدری ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "امید حیدری"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.6623 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 3.33,437 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.92983 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.691,815 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15164 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.74,600 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17196 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12134 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.221,349 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.67727 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.85908 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11115 بازدید
...