کاربر "امید حیدری"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: کاربر عادی
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
گزارش تخلف
نام و نام خانوادگی: امید حیدری
محل زندگی:
وب سایت: www.grafin.ir
درباره:

فعالیت های "امید حیدری"

امتیاز: 195 امتیاز (رتبه #95)
سوال ها: 1تمام سوال های پرسیده شده توسط امید حیدری ›
جواب ها: 16تمام جواب های ارائه شده توسط امید حیدری ›
نظرها: 2
رأی های داده شده: 0 سوال, 1 جواب
رأی های داده شده: 1 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 20 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "امید حیدری"

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.43765 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 2.434,313 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.212,181 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11194 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.62,889 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14258 بازدید
0 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 1.454,992 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.18335 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12223 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.081,979 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.61,092 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.831,493 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11205 بازدید
...