پرسشنامه مهارت های اجتماعی شامل چی میشه؟

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.6813 بازدید

این مقیاس رفتار اجتماعی دانش آموز را که تأثیر بسزایی بر عملکرد تحصیلی، پذیرش میان همسالان و رابطه وی با معلم دارد از دید چند ارزیاب بررسی می کند. این مقیاس فراوانی رفتار های مؤثر بر رشد کفایت اجتماعی و تطابق دانش آموز را در خانه و مدرسه اندازه گیری کرده و می تواند برای سرند کردن، طبقه بند ی دانش آموزان و  برنامه ریزی آموزش مهارت اجتماعی مورد استفاده قرارگیرد .مقیاس مهارت اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط والدین، معلمان و دانش آموزان است .هر یک از فرم های مقیاس را می توان به تنهایی یا تؤام به کار گرفت .در این پرسشنامه فرم معلم آورده شده است .معلمان از مهمترین منابع  کسب اطلاع در زمینه­ی رفتار و کفایت دانش آموزان هستند (هاج،۱۹۸۳). معلمان این پرسشنامه را که دارای ۳۰ پرسش سه نمره ای است، برای تمام دانش آموزان تکمیل کرده اند. محتوای این مقیاس در بر گیرنده دو بخش اصلی مهارت اجتماعی و مشکلات رفتاری است.پایایی درونی مقیاس برای فرم معلمان از ۷۴ /۰ تا ۹۵ /۰ است(گرشام والیوت ،۱۹۹۹). خصوصیات روان سنجی این مقیاس در فرهنگ های غیر آمریکایی کمتر موردبررسی قرار گرفته است. شهیم (۱۳۸۱) در مطالعه ای در ایران مهارت اجتماعی کودکان ناتوان ذهنی را با استفاده ازاین مقیاس مورد بررسی قرار داد . دانلود پرسشنامه

سوال 2 هفته قبل در تالار علم و دانش توسط naghmeh (55 امتیاز)

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12148 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15208 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.3433 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.17236 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.13101 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14110 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19154 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21167 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1187 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...