تنظیم Logging پروژه Akka برای استفاده از SLF4J logback

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.13117 بازدید

Logging در Akka بصورت پیشفرض در STDOUT پرینت می شود چگونه می توان Logging پروژه Akka را برای استفاده از SLF4J logback تنظیم کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (992 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

1- در فایل build.sbt دو dependency لازم را اضافه کنید (akka-slf4j و logback-classic):

 "com.typesafe.akka" %% "akka-slf4j" % "2.3.14",
 "ch.qos.logback" % "logback-classic" % "1.0.13",

2- در فولدر src/main پروژه یک فولدر با نام resources درست کنید و درون آن دو فایل با نام های application.conf و logback.xml ایجاد کنید.

3- در فایل application.conf تنظیمات لازم برای استفاده akka logger از SLF4J را قرار دهید:

akka {
 loggers = ["akka.event.slf4j.Slf4jLogger"]
 loglevel = "INFO"
}

4- در فایل logback.xml نیز تنظیمات مربوط به logback را قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

  <appender name="CONSOLE" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <target>System.out</target>
    <encoder>
      <pattern>%X{akkaTimestamp} %-5level[%thread] %logger{0} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <file>log/akka.log</file>
    <append>false</append>
    <encoder>
      <pattern>%date{yyyy-MM-dd} %X{akkaTimestamp} %-5level[%thread] %logger{1} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <logger name="akka" level="INFO" />

  <root level="DEBUG">
    <appender-ref ref="CONSOLE"/>
    <appender-ref ref="FILE"/>
  </root>

</configuration>
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (992 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2247 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1194 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0930 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2477 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33294 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,065 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12108 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mzavar (10 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16275 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 3.29115 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.97935 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...