تنظیم Logging پروژه Akka برای استفاده از SLF4J logback

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.12119 بازدید

Logging در Akka بصورت پیشفرض در STDOUT پرینت می شود چگونه می توان Logging پروژه Akka را برای استفاده از SLF4J logback تنظیم کرد؟

سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

برای این کار باید مراحل زیر را انجام دهید:

1- در فایل build.sbt دو dependency لازم را اضافه کنید (akka-slf4j و logback-classic):

 "com.typesafe.akka" %% "akka-slf4j" % "2.3.14",
 "ch.qos.logback" % "logback-classic" % "1.0.13",

2- در فولدر src/main پروژه یک فولدر با نام resources درست کنید و درون آن دو فایل با نام های application.conf و logback.xml ایجاد کنید.

3- در فایل application.conf تنظیمات لازم برای استفاده akka logger از SLF4J را قرار دهید:

akka {
 loggers = ["akka.event.slf4j.Slf4jLogger"]
 loglevel = "INFO"
}

4- در فایل logback.xml نیز تنظیمات مربوط به logback را قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>

  <appender name="CONSOLE" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <target>System.out</target>
    <encoder>
      <pattern>%X{akkaTimestamp} %-5level[%thread] %logger{0} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <appender name="FILE" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
    <file>log/akka.log</file>
    <append>false</append>
    <encoder>
      <pattern>%date{yyyy-MM-dd} %X{akkaTimestamp} %-5level[%thread] %logger{1} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>

  <logger name="akka" level="INFO" />

  <root level="DEBUG">
    <appender-ref ref="CONSOLE"/>
    <appender-ref ref="FILE"/>
  </root>

</configuration>
جواب 2 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,273 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1452 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1100 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0731 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.1885 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.33348 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط kashi (7,065 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12119 بازدید
سوال 2 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط mzavar (10 امتیاز)
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.16289 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.5568 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 9.151,701 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...