خطای Could not find artifact javax.transaction:jta:jar:1.0.1B در زمان استفاده از hibernate 3 در Maven

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0685 بازدید

من یک پروژه بر پایه Maven دارم که pom آن بصورت زیر است و به hibernate 3 وابستگی دارد:

  <!-- Spring framework -->
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring</artifactId>
		<version>2.5.6</version>
	</dependency>
  
  <!-- Spring AOP dependency -->
  <dependency>
  	<groupId>cglib</groupId>
		<artifactId>cglib</artifactId>
		<version>2.2</version>
	</dependency>
  
   <!-- MySQL database driver -->
	<dependency>
		<groupId>mysql</groupId>
		<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
		<version>5.1.9</version>
	</dependency>
	
	<!-- Hibernate framework -->
	 <dependency>
		 <groupId>org.hibernate</groupId>
		 <artifactId>hibernate</artifactId>
		 <version>3.2.6.ga</version>
	 </dependency>

در زمان اجرای پروژه و گرفتن dependency ها توسط Maven به خطای زیر بر می خورم:

Could not find artifact javax.transaction:jta:jar:1.0.1B in central (https://repo.maven.apache.org/maven2)
سوال 3 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

مثل اینکه مشکل از دانلود JTA 1.0.1B بود که dependecy درونی hibernate 3.2.6 است. وقتی dependency مربوط به JTA 1.1 رو بصورت دستی به pom اضافه کردم مشکل حل شد:

<dependency>
      <groupId>javax.transaction</groupId>
      <artifactId>jta</artifactId>
      <version>1.1</version>
</dependency>
جواب 3 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (1,435 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19331 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11256 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14160 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14164 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07154 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0485 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05113 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0583 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2125 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15115 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...