خطای Could not find artifact javax.transaction:jta:jar:1.0.1B در زمان استفاده از hibernate 3 در Maven

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.0691 بازدید

من یک پروژه بر پایه Maven دارم که pom آن بصورت زیر است و به hibernate 3 وابستگی دارد:

  <!-- Spring framework -->
	<dependency>
		<groupId>org.springframework</groupId>
		<artifactId>spring</artifactId>
		<version>2.5.6</version>
	</dependency>
  
  <!-- Spring AOP dependency -->
  <dependency>
  	<groupId>cglib</groupId>
		<artifactId>cglib</artifactId>
		<version>2.2</version>
	</dependency>
  
   <!-- MySQL database driver -->
	<dependency>
		<groupId>mysql</groupId>
		<artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
		<version>5.1.9</version>
	</dependency>
	
	<!-- Hibernate framework -->
	 <dependency>
		 <groupId>org.hibernate</groupId>
		 <artifactId>hibernate</artifactId>
		 <version>3.2.6.ga</version>
	 </dependency>

در زمان اجرای پروژه و گرفتن dependency ها توسط Maven به خطای زیر بر می خورم:

Could not find artifact javax.transaction:jta:jar:1.0.1B in central (https://repo.maven.apache.org/maven2)
سوال 4 سال قبل در تالار برنامه نویسی توسط Saeed Zarinfam (249 امتیاز)

1 جواب

0 رأی
 
بهترین جواب

مثل اینکه مشکل از دانلود JTA 1.0.1B بود که dependecy درونی hibernate 3.2.6 است. وقتی dependency مربوط به JTA 1.1 رو بصورت دستی به pom اضافه کردم مشکل حل شد:

<dependency>
      <groupId>javax.transaction</groupId>
      <artifactId>jta</artifactId>
      <version>1.1</version>
</dependency>
جواب 4 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (249 امتیاز)

سوال های مشابه

+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19350 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.11270 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14167 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14175 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.07160 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0491 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05126 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.0590 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.19139 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.15126 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...