استفاده از nginx بعنوان http load balancer در اوبونتو

0 رأی
میانگین بازدید روزانه 0.09201 بازدید

چگونه می توان در اوبونتو از وب سرور nginx بعنوان http load balancer استفاده کرد؟

سوال 6 سال قبل در تالار کامپیوتر و اینترنت توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)

1 جواب

0 رأی

پس از نصب nginx در اوبونتو، فایل nginx.conf را باز کنید:

sudo nano /etc/nginx/nginx.conf

در انتهای قسمت http موارد زیر را وارد کنید:

http {

...

 proxy_buffering  off;
 proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
 proxy_set_header  X-Scheme $scheme;
 proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
 proxy_set_header  Host $http_host;
 proxy_http_version 1.1;

 map $http_upgrade $connection_upgrade {
  default upgrade;
  '' close;
 }

 upstream my-backend {
	server 127.0.0.1:9000;
	server 127.0.0.1:9001;
	server 172.30.1.225:9002;
 }

 server{
	listen 8080;
	proxy_read_timeout 60m;
	underscores_in_headers on;
	location / {

		proxy_pass http://my-backend;

		proxy_set_header  Host      $http_host;
		proxy_set_header  X-Real-IP $remote_addr;
		proxy_set_header  X-Scheme $scheme;
		proxy_set_header  X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

		proxy_http_version 1.1;
     proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
     proxy_set_header Connection $connection_upgrade;

		proxy_pass_header	X_Client_Type;
	}
 }

}

تنظیمات فوق درخواست های http ارسالی روی پورت 8080 را بصورت round robin بین سه آدرسی که بعنوان upstream تعریف شده اند تقسیم می کند.

و در نهایت سرور nginx را restart کنید:

service nginx restart

or

/etc/init.d/nginx restart
جواب 6 سال قبل توسط Saeed Zarinfam (737 امتیاز)
ویرایش 5 سال قبل توسط Saeed Zarinfam

سوال های مشابه

0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.14334 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.23653 بازدید
+2 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 1.363,855 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2539 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.09109 بازدید
+1 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.2514 بازدید
0 رأی
1 جواب میانگین بازدید روزانه 0.05121 بازدید
+1 رأی
2 جواب میانگین بازدید روزانه 0.21615 بازدید
0 رأی
0 جواب میانگین بازدید روزانه 0.12275 بازدید
کانال تلگرام جواب یاب
...