کاربر "Saeed Zarinfam"

زمان عضویت: 4 سال
نوع عضویت: مدیر کل
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
انتخاب بهترین جواب برای هر سوالی
مشاهده IP پست های ناشناس
گزارش تخلف
تایید یا رد پست ها
مخفی کردن پست ها
حذف پست های مخفی شده
نام و نام خانوادگی: سعید زرین فام
محل زندگی: تهران
وب سایت: http://zarinfam.blog.ir/
درباره: https://ir.linkedin.com/in/saeedzarinfam

فعالیت های "Saeed Zarinfam"

امتیاز: 996 امتیاز (رتبه #22)
سوال ها: 1,708 (511 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Saeed Zarinfam ›
جواب ها: 2,487 (530 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Saeed Zarinfam ›
نظرها: 1,468
رأی های داده شده: 1,280 سوال, 2,759 جواب
رأی های داده شده: 4,005 رأی مثبت, 34 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 2,945 رأی مثبت, 2 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Saeed Zarinfam"

0 رأی
1 جواب 8 بازدید
0 رأی
1 جواب 8 بازدید
0 رأی
1 جواب 12 بازدید
0 رأی
0 جواب 20 بازدید
0 رأی
1 جواب 14 بازدید
0 رأی
1 جواب 14 بازدید
...