کاربر "Nasim Salmani"

زمان عضویت: 1 سال
نوع عضویت: ناظر
دسترسی ها: رای مثبت دادن به سوال ها
رای مثبت دادن به جواب ها
رای منفی دادن
تغییر تالار سوال ها
ویرایش سوال ها
ویرایش جواب ها
ویرایش نظرها
بستن سوال ها
گزارش تخلف
مخفی کردن پست ها
نام و نام خانوادگی: نسیم سلمانی
محل زندگی: ایران
وب سایت: http://nasimsalmani.blog.ir
درباره: Back-end developer

فعالیت های "Nasim Salmani"

امتیاز: 388 امتیاز (رتبه #55)
سوال ها: 65 (4 با بهترین جواب انتخاب شده) — تمام سوال های پرسیده شده توسط Nasim Salmani ›
جواب ها: 35 (2 انتخاب شده به عنوان بهترین) — تمام جواب های ارائه شده توسط Nasim Salmani ›
نظرها: 6
رأی های داده شده: 26 سوال, 31 جواب
رأی های داده شده: 57 رأی مثبت, 0 رأی منفی
رأی های بدست آورده: 45 رأی مثبت, 0 رأی منفی

فعالیت های اخیر "Nasim Salmani"

0 رأی
1 جواب 45 بازدید
0 رأی
0 جواب 11 بازدید
0 رأی
1 جواب 44 بازدید
0 رأی
1 جواب 231 بازدید
...